The Day of Soviet Youth

1985

Ref. # 128-025

poster
88x59 cm

1985

poster
88x59 cm

Prepared together with K. Ivanov, V. Karakashev, M. Lukyanov, V. Feklyaev. 

Ref. # 128-025

ARTIST

 

Price quote


* - mandatory fields

Please wait...

 

Share this page